Reklamacja

PROCEDURA REKLAMACJI:

 1. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców „STRAŻAK” Tomasz Dolata ul. Łąkowa 3 w Czeszewie lub ul. Opieszyn 8 we Wrześni.
  Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: oskstrazak@wp.pl
 2. Możemy zareklamować: niewykonanie usługi szkoleniowej, częściowe wykonanie usługi szkoleniowej, niewykonania usługi szkoleniowej z należytą starannością.
 3. Obowiązki leżące po stronie OSK „STRAŻAK” podlegające reklamacji, określone są w regulaminie szkolenia.
 4. Zgłoszenie musi zawierać: dane osoby szkolonej, nazwę szkolenia, którego dotyczy reklamacja, powód reklamacji, krótki opis zagadnienia, którego dotyczy reklamacja.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia; przez kierownika OSK „STRAŻAK”.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, zgłaszającego poinformujemy w formie pisemnej. Informacja ta zostanie wysłana formie elektronicznej na podany adres e-mail lub pocztą, zgodnie z wyborem dokonanym przez zgłaszającego.
 7. W przypadku uznania roszczeń osoby szkolonej OSK „STRAŻAK” zobowiązuje się z najwyższą starannością do powtórzenia zakresu szkolenia objętego reklamacją, zgodnie z programem szkolenia, na koszt OSK „STRAŻAK”.
 8. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zamawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela OSK.  Właściciel OSK ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.
 9. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający), składający reklamację.