REGULAMIN OSK STRAŻAK – kursy na prawo jazdy

OSK „STRAŻAK” prowadzi szkolenie na kategorię AM, A1, A2, A, B, C, D, T, BE, CE prawa jazdy na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni pod nr 0033 3030.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. OSK „STRAŻAK” zobowiązuje się przeprowadzić kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.,  1260r.
  b) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r.,poz. 155 ze zm.),
  c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, i wykładowców (Dz. U. z 2016, poz. 280).
 2. Ośrodek oświadcza, że dysponuje sprzętem, kadrą oraz infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia. Ośrodek zapewnia, że pojazdy szkoleniowe są sprawne technicznie, posiadają odpowiednie zaświadczenia zezwalające na prowadzenie nimi szkolenia praktycznego oraz posiadają aktualne ubezpieczenie OC.
 3. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i umiejętności wynikających z programu szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

 1. Kursant może zapisać się 3 miesiące przed ukończeniem odpowiedniego minimalnego wieku dla danej kategorii prawa jazdy.
 2. Kursant musi przedstawić w biurze Szkoły dokument tożsamości:
  – dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
  – lub kartę stałego lub czasowego pobytu w przypadku obcokrajowców.
 3. Kursant musi przedstawić Szkole Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest warunkiem rozpoczęcia kursu w terminie ustalonym pomiędzy kursantem a pracownikiem biura, według
  dostępności miejsc.
 4. Warunkiem przyjęcia na kurs jest również wniesienie opłaty wpisowej (zadatku), która w razie rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi.
  a) 800 zł przy zapisie na kat. B, T.
  b) 1000 zł pozostałe kategorie po zdanej teorii w WORD – tzw. tryb eksternistyczny
 5. Szkoła informuje, że otrzymanie wpłaty/przelewu na konto równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem OSK.

OPŁATY ZA KURS

 1. Cena kursu przedstawiona jest w cenniku umieszczonym na stronie internetowej www.oskstrazak.pl w zakładce Cennik oraz w biurze Ośrodka.
 2. Płatność za kurs dokonywać można w ratach wg zasady:
  KATEGORIA B
  – Pierwszą część przed przystąpieniem do szkolenia, nie mniej niż 800 zł,
  – Przed rozpoczęciem jazd, należy opłacić połowę ceny kursu,
  Pozostałą kwotę należy uiścić nie później niż po wykorzystaniu 15 godzin jazd.
  KATEGORIA: AM, A, C, D, T, BE, CE
  – pierwszą część przy zapisie na kurs,
  – pozostałą kwotę przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.
 3. Opłaty mogą być regulowane gotówką bezpośrednio w biurze lub przelewem na konto bankowe:
  OSK STRAŻAK Tomasz Dolata, Czeszewo ul. Łąkowa 3
  nr rach.: 26 1050 1852 1000 0091 3149 2069 ING Bank Śląski
  W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Kursanta oraz kategorię wybranego kursu.
 4. W przypadku ponad 3-miesięcznej przerwy w szkoleniu (z przyczyn niezależnych od Ośrodka Szkolenia) Kursant zobowiązuje się do wyrównania opłat za kurs do aktualnie obowiązujących (o ile te uległy zmianie).
 5. Jeśli zmiana ceny nastąpiła w trakcie szkolenia, Kursanta (o ile nie wystąpiła ponad 3-miesięczna przerwa w szkoleniu) obowiązuje cennik z dnia zapisu na kurs.
 6. Egzamin państwowy na pojeździe OSK: osoby uczestniczące w kursie podstawowym kat. C, CE, D mają możliwość podstawienia pojazdu OSK na pierwszy egzamin bezpłatnie, podstawienie na każdy kolejny egzamin państwowy za dodatkową opłatą.

OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Kursant zobowiązuje się do poszanowania mienia powierzonego w trakcie trwania kursu a w przypadku zniszczenia zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy lub wymiany.
 2. Uczestniczenie zgodnie z harmonogramem w zajęciach teoretycznych i praktycznych.
 3. Kursant powinien ukończyć kurs w terminie do 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, tj. pierwszego wpisu w karcie szkolenia. W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 4. Kursant ma obowiązek powiadomić z 24 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niestawienia się na zajęcia praktyczne Kursant jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną i niezgłoszoną godzinę zajęć praktycznych 100% opłaty jak za jazdy doszkalające określonej w Cenniku OSK STRAŻAK.
 5. Kursant ma obowiązek przystąpienia we wskazanym terminie do egzaminu wewnętrznego.
 6. Z uwagi na specyfikę szkolenia w zakresie kategorii AM, A1, A2, A w wypadku niezastosowania się przez osobę szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub podjęcia specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kat. AM, A1, A2, A kursant działa na własne ryzyko i bierze pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku swojego zachowania szkody na osobie, w szczególności poniesione uszkodzenia swojego ciała lub związane z tym szkody materialne powstałe podczas szkolenia.

WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

 1. Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi.
 2. W przypadku uregulowania należności za kurs w pełnej wysokości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, kursantowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.
 3. Zwrot kwoty, może być dokonany wyłącznie po okazaniu przez Osobę Szkoloną oryginału dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie opłaty za szkolenie.
 4. Dokumenty świadczące o ukończeniu kursu zostaną wydane dopiero po dokonaniu rozliczenia finansowego z Kursantem odbywającym szkolenie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI KURSANTÓW

 1. Wszelkie dane dotyczące Kursantów oraz informacje przedstawione przez Kursantów traktowane będą przez OSK na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podanie przez Kursanta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Kursie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Kursu.
 3. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Kursu jest OSK „STRAŻAK” Tomasz Dolata z siedzibą w Czeszewie, ul. Łąkowa 3.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane 2 lata od zakończenia kursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z zm.).
 5. OSK jako administrator danych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Kursantów, których dane dotyczą, w szczególności zapewnią że zbierane przez nich dane będą przetwarzane zgodnie z określonym niniejszym Regulaminem celem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem, w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny w stosunku do celów w jakim są przetwarzane oraz będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Kursantów, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. OSK jako administrator przetwarza następujące dane osobowe Kursantów: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer PKK, numer PESEL.
 7. Kursant ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania bądź ich usunięcia.
 8. OSK „STRAŻAK” jest zobowiązany do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisów przytoczonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie wyklucza stosowania jego pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom niniejszego Regulaminu.
 3. OSK zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje będą rozpatrywane według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia przez Kursanta.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku dostosowania postanowień Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa;
 5. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby OSK.
 6. Niniejszy zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 15.04.2024 r.